DNA בעלי חיים

המטען הגנטי של בעלי חיים וצמחים מאפשר לזהות את מינם הביולוגי ולהשוות בין פרטים שונים. גם הפרשותיהם של בעלי חיים מכילות את המטען הגנטי של אותם בעלי חיים, ומאפשרות לזהות אותם.

על ידי זיהוי והשוואת דנ"א של בעלי חיים וצמחים ניתן לענות, בין היתר, על השאלות הבאות:

  • סוג בעל החיים הנבדק.
  • האם הפרשה מסוימת שייכת לפרט מסוים.
  • סוג הצמח הנבדק.
  • האם צמח מסוים הוא מהונדס גנטית (Genetically Modified Organism)

לבדיקת DNA של בעלי חיים וצמחים יש חשיבות בתיקים פליליים, במקרים של איכות הסביבה ושמירת הניקיון, וגם בנושאי צרכנות ובריאות.